Regulamin sklepu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. 1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod nazwą Cynamonowy Kredens jest Monika Klekowska-Bocho prowadząca działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nazwą P.H.U. "DekorDom", 59-800 Lubań ,ul.Zawidowska 3a/11 zwanej dalej "DekorDom".

 2. NIP 613­147­11­92 Regon
  020392310, działalność zarejestrowana przez Urząd Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, 59­800 Lubań, telefon
  502­650­041, adres e­mail: cynamonowy­kredens@wp.pl

 3. 2. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników (Klientów,Konsumentów)` z oferty sklepu internetowego Cynamonowy Kredens, sposobów w jaki składa się zamówienia, sposobu ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

   3. Postanowienia tego regulaminu nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw Klientów, którzy są również Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy

  

 4. 4. Ceny towarów wyrażone są w złotych i są cenami brutto, gdyż zawierają podatek Vat.

 5. 5. Przed złożeniem zamówienia proszę zapoznać się z regulaminem. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.

 6. 6. Klient składając zamówienie za pomocą dostępnych mechanizmów i środków, które są dostępne na internetowej stronie sklepu, składa ofertę kupna określonego i wybranego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

 7. II. REJESTRACJA

 

1.Klientem może być wyłącznie osoba posiadająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP.

      2.Klient aby móc korzystać z oferty sklepu musi dokonać rejestracji, w wyniku której będzie identyfikowany przez system sklepu za pomocą identyfikatora ID i hasła.

     3.Klient musi  wypełnić wszystkie pola, zgodnie ze stanem faktycznym, oznaczone jako obowiązkowe. Nie uczynienie tego skutkuje brakiem rejestracji.

 

4. "DekorDom" zobowiązuje się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97r. (Dz.U.nr 133 poz.833) do zachowania tajemnicy w zakresie danych umieszczonych w ankiecie rejestracyjnej.

 

III. ZAMÓWIENIA

 1. 1.Zamówienia w sklepie można złożyć za pomocą formularza dostępnego na stronie sklepu. Można również przesłać zamówienie za pomocą e-mail na adres cynamonowy-kredens@wp.pl

 2. 2.Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail z informacją, że zamówienie zostało złożone i przyjęte do realizacji.

 3. 3.Klient może dokonać zmian w zamówieniu lub je anulować do chwili wysłania paczki. Wystarczy przesłać informacją na adres cynamonowy-kredens@wp.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 502-650-041.

 4. 4.Zamówienia złożone po godzinie 10:00 w dni robocze, w soboty, niedziele i święta będą realizowane w najbliższy dzień roboczy.

 5. 5.Kupujący zobowiązany jest aby w formularzu zamówienia podać wszystkie niezbędne dane potrzebne do wysyłki oraz numer kontaktowy i adres e-mail pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

 6. 6.Klient do wartości przesyłki musi doliczyć koszt dostawy wg tabeli kosztów wysyłki produktów, którym jest obciążony.

 7. 7. W przypadku wyboru przelewu jako metody płatności, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania na wskazany adres e-mail  wiadomosci zatytułowanej potwierdzenie złożenia zamówienia.
 8. 8. W przypadku wyboru płatności za pobraniem Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w momencie odbioru przesyłki z towarem.
 9. 9. Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia: 1) w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy, 2) w przypadku płatności za pobraniem - po otrzymaniu zamówienia Klienta przez Sklep.
 10. 10. Średni czas realizacji zamówienia to 2 dni robocze. Jeśli realizacja zamówienia miałaby się wydłużyć Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie.

 

 

IV. PŁATNOŚCI

1.Rozliczenie transakcji może nastąpić w sposób następujący:

  - przelew na  konto 80 1090 1955 0000 0001 1787 1102 "DekorDom" Monika Klekowska-Bocho ul. Zawidowska 3a/11 59-800 Lubań Śląski , na podstawie uzyskanego numeru zamówienia

  - zapłata kurierowi przy odbiorze przesyłki

  - odbiór osobisty po wcześniejszej wpłacie na konto.

 

V. WYSYŁKA

 

1.Towar wysyłany jest za pośrednictwem firm kurierskich

2. Zamówienia wysyłane są na adres podany w formularzu zamówienia.

3. Jeśli Klient wybrał płatność przelewem, wówczas zamówienie wysyłane jest zaraz po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym. Może również zostać wysłane przed zaksięgowaniem pieniędzy na koncie firmowym, jeśli Klient wyśle potwierdzenie przelewu za zamówienie na adres cynamonowy-kredens@wp.pl .

4.Nabywca (Klient) proszony jest, aby dokonał oględzin, sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności doręczyciela, przedstawiciela podmiotu, który realizuje dostawę nawet jeśli opakowanie zewnętrzne jest nieuszkodzone.Gdy zostanie stwierdzone po otwarciu w obecności kuriera, że zawartosć przesyłki jest uszkodzona prosimy odmówić przyjęcia towaru lub o niezwłoczny kontakt ze sklepem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia prosimy o spisanie protokołu szkody w obecności osoby dostarczajacej (kuriera) i o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie sklepu Cynamonowy Kredens.

5. W przypadku gdy dojdzie do zgubienia lub innego zdarzenia losowego co uniemożliwia dostarczenie przesyłki do Klienta przez przewoźnika „DekorDom” wszczyna stosowne postępowanie u firmy przewozowej.

6. Koszt przesyłki przy zamówieniach powyżej 300 zł brutto pokrywa „DekorDom” poza przesyłkami niegabarytowymi oraz meblami, lustrami, lampami.

 

VI. REKLAMACJE I GWARANCJE

 

 1. 1.Dokumentem gwarancyjnym jest dokument sprzedaży wystawiony przez "DekorDom".

 2. 2. Jeśli okaże się, że niezbędne będzie sprowadzenie nowego towaru lub zamiennika, termin ten może się wydłużyć o czas konieczny do jego sprowadzenia.

 3. Wówczas Klient może (w takiej sytuacji) odstąpić od umowy.

 4. 3.W przypadku, gdy niemożliwe będzie naprawienie towaru ani wymiana na nowy, Klient może wybrać sobie coś innego z asortymentu w tej samej lub innej cenie. Jeśli cena będzie wyższa od reklamowanego produktu wówczas Klient musi dopłacić (jeśli się zdecyduje wymienić na droższy produkt) różnicę, jeśli cena będzie niższa to po wyrażeniu woli przez Klienta różnica zostanie mu zwrócona za jego zgodą i w sposób jaki sobie wybierze. Istnieje również możliwość zwrócenia całej kwoty za reklamowany produkt Klientowi. Jeśli Klient wybierze taki sposób rozliczenia proszony jest o przesłanie wiadomości w formie pisemnej i wskazanie w jaki sposób zwrot ma zostać dokonany. Klient może również wnioskować o zmiejszenie ceny Towaru.

 5. 4.Towar należy przesłać za pomocą Poczty Polskiej lub innej firmy kurierskiej

 6. (*punkt VII. 2. regulaminu)

5. Jakiekolwiek zwroty i przesyłki wysłane na koszt firmy lub bez wcześniejszego poinformowania"DekorDom" nie będą przyjmowane, chyba że strony wcześniej ustaliły inaczej i zatwierdziły zmiany w formie pisemnej.

 6.Gwarancja udzielana jest przez "DekorDom" na meble malowane ręcznie na okres 3 m-cy od dnia dokonania zakupu przez Klienta.

7. Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji Konsumenta, Konsument może zwrócić się o rozstrzygnięcie jego sprawy do sądu powszechnego lub zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego np. do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy właściwym miejscowo dla Konsumenta Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. W celu wszczęcia procedury mediacyjnej lub polubownego rozstrzygnięcia sporu należy złożyć odpowiedni wniosek. Formularze wniosków dostępne są w sekretariatach każdego sądu polubownego lub na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektorów  Inspekcji Handlowej. Postępowanie przed sądem polubownym jest co do zasady bezpłatne.


VII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1.Wszelkie informacje w sprawie pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronach internetowych oraz w siedzibach powiatowych (miejskich)Rzeczników Konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej, organizacji społecznych, które w statucie mają  ochronę  konsumentów oraz pod następujacymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.:

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uoiki.gov.pl/spory_indywidualne.php

2.Klientem będący konsumentem posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

2.1.Klient może zwrócić się do Wojewódzkiego Inspekcji Handlowej zgodnie z art.36 ustawy 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr.4 poz.25 ze zm.) z wnioskiem o wszczęcie postepowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakonczenia sporu miedzy Klientem, a Sprzedawcą. Informacje w sprawie tych zasad i procedur dostępne są na stronach internetowych i w siedzibach Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej.

2.2. Klient może także otrzymać bezpłatna pomoc powiatowych Rzeczników Praw Konsumenta oraz organizacji społecznych, do których uprawnień statutowych należy ochrona konsumentów(np. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich lub Federacja Konsumentów)Federacja Konsumentów infolinia 800 007 707 oraz Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl

2.3.Klient może się także zwrócić do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001, nr 4 poz.25 ze zm.) z wnioskiem o rozstrzygnieciem sporu wynikającego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin i sposób działania  sądów polubownych określa rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113 poz 1214).

 VIII. ZWROTY TOWARU

 1. 1.Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta Klient będący osobą fizyczną, nie nabywający towaru w celach związanych z działalnością gospodarczą, ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14dni od dnia wejścia w posiadanie towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią  bez podania przyczyny. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni.

 2.  

 3.  2. W przypadku odstąpienia od umowy uznaje się ją za nieważna, a strony zwracają to co sobie świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie dalej jednak niż w ciągu 14 dni. 

 4. 3.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, co oznacza, iż Sprzedawca nie pokrywa kosztów zapakowania, zabezpieczenia  czy przesyłki Towaru od Konsumenta do Sprzedawcy. Wysokość tych kosztów
  szacowana jest przez Pocztę Polską na stronie www.cennik.poczta­polska.pl .

 5. Mozna również wysłać za pośrednictwem firm kurierskich.

 6. 4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak
  nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz.

 7. 5. Sprzedawcy przysługuje prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności na rzecz Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej wysłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 8. 6. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na adres
  P.H.U.”DekorDom” Monika Klekowska­Bocho, ul. Zawidowska 3a/11, 59­800 Lubań

 9. Odstępując od umowy wystarczy przesłać oświadczenie przed upływem terminu na adres www.cynamonowy-kredens@wp.pl lub listownie na adres DekorDom" Monika Klekowska-Bocho, ul Zawidowska 3a/11, 59-800 Lubań

   

  7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

 

VIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1.Wymienione nazwy towarów mogą być nazwami producenta przez niego zastrzeżonych znakami towarowymi. Używane są jedynie w celach identyfikacyjnych/rozpoznawczych.

 2. Oferta sklepu wykonywana jest na terenie RP.

3. Sklep Cynamonowy Kredens zastrzega sobie prawo regulowane przez przepisy Kodeksu Cywilnego o nie kopiowaniu zdjęć oraz treści intelektualnych umieszczonych na stronie sklepu bez pisemnej zgody właściciela. ---------------------------------

 

Poprzednia wersja regulaminu:

 

1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod nazwą Cynamonowy Kredens jest
Monika Klekowska­Bocho prowadząca działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej pod nazwą P.H.U. "DekorDom", 59­800 Lubań ,ul.Zawidowska 3a/11 zwanej dalej
2. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników (Klientów,Konsumentów)` z
oferty sklepu internetowego Cynamonowy Kredens, sposobów w jaki składa się zamówienia,
sposobu ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Postanowienia tego regulaminu nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek
praw Klientów, którzy są również Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przysługujących mu na mocy
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień
Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy
4. Ceny towarów wyrażone są w złotych i są cenami brutto, gdyż zawierają podatek Vat.
5. Przed złożeniem zamówienia proszę zapoznać się z regulaminem. Złożenie zamówienia w
sklepie internetowym oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.
6. Klient składając zamówienie za pomocą dostępnych mechanizmów i środków, które są
dostępne na internetowej stronie sklepu, składa ofertę kupna określonego i wybranego towaru na
warunkach podanych w opisie produktu.
1.Klientem może być wyłącznie osoba posiadająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na
2.Klient aby móc korzystać z oferty sklepu musi dokonać rejestracji, w wyniku której będzie
identyfikowany przez system sklepu za pomocą identyfikatora ID i hasła
3.Klient musi wypełnić wszystkie pola, zgodnie ze stanem faktycznym, oznaczone jako
obowiązkowe. Nie uczynienie tego skutkuje brakiem rejestracji.
4. "DekorDom" zobowiązuje się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97r.
(Dz.U.nr 133 poz.833) do zachowania tajemnicy w zakresie danych umieszczonych w ankiecie
1.Zamówienia w sklepie można złożyć za pomocą formularza dostępnego na stronie sklepu.
Można również przesłać zamówienie za pomocą e­mail na adres cynamonowy­kredens@wp.pl
2.Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e­mail z informacją, że zamówienie zostało złożone i
3.Klient może dokonać zmian w zamówieniu lub je anulować do chwili wysłania paczki. Wystarczy
przesłać informacją na adres cynamonowy­kredens@wp.pl lub telefonicznie pod numerem
4.Zamówienia złożone po godzinie 12:00 w dni robocze, w soboty, niedziele i święta będą
realizowane w najbliższy dzień roboczy.
5.Kupujący zobowiązany jest aby w formularzu zamówienia podać wszystkie niezbędne dane
potrzebne do wysyłki oraz numer kontaktowy i adres e­mail pod którym będzie możliwe
6.Klient do wartości przesyłki musi doliczyć koszt dostawy wg tabeli kosztów wysyłki
produktów, którym jest obciążony.
1.Rozliczenie transakcji może nastąpić w sposób następujący:
­ przelew na konto 80 1090 1955 0000 0001 1787 1102 "DekorDom" Monika Klekowska­Bocho
ul. Zawidowska 3a/11 59­800 Lubań Śląski , na podstawie uzyskanego numeru zamówienia
­ zapłata kurierowi przy odbiorze przesyłki
­ odbiór osobisty po wcześniejszej wpłacie na konto.
1.Towar wysyłany jest za pośrednictwem firm kurierskich
2. Zamówienia wysyłane są na adres podany w formularzu zamówienia.
3. Jeśli Klient wybrał płatność przelewem, wówczas zamówienie wysyłane jest zaraz po
zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym. Może również zostać wysłane przed zaksięgowaniem
pieniędzy na koncie firmowym, jeśli Klient wyśle potwierdzenie przelewu za zamówienie na adres
4.Nabywca (Klient) proszony jest, aby w miarę możliwości dokonał oględzin, sprawdzenia
zawartości przesyłki w obecności doręczyciela, przedstawiciela podmiotu, który realizuje dostawę.
5. W przypadku gdy dojdzie do zgubienia lub innego zdarzenia losowego co uniemożliwia
dostarczenie przesyłki do Klienta przez przewoźnika „DekorDom” wszczyna stosowne
postępowanie u firmy przewozowej.
6. Koszt przesyłki przy zamówieniach powyżej 300 zł brutto pokrywa „DekorDom” poza
przesyłkami niegabarytowymi oraz meblami, lustrami, lampami
VI. REKLAMACJE I GWARANCJE
1.Dokumentem gwarancyjnym jest dokument sprzedaży wystawiony przez "DekorDom".
2. Jeśli okaże się, że niezbędne będzie sprowadzenie nowego towaru lub zamiennika, termin
ten może się wydłużyć o czas konieczny do jego sprowadzenia.
Wówczas Klient może (w takiej sytuacji) odstąpić od umowy.
3.W przypadku, gdy niemożliwe będzie naprawienie towaru ani wymiana na nowy, Klient może
wybrać sobie coś innego z asortymentu w tej samej lub innej cenie. Jeśli cena będzie wyższa od
reklamowanego produktu wówczas Klient musi dopłacić (jeśli się zdecyduje wymienić na droższy
produkt) różnicę, jeśli cena będzie niższa to po wyrażeniu woli przez Klienta różnica zostanie mu
zwrócona za jego zgodą i w sposób jaki sobie wybierze. Istnieje również możliwość zwrócenia
całej kwoty za reklamowany produkt Klientowi. Jeśli Klient wybierze taki sposób rozliczenia
proszony jest o przesłanie wiadomości w formie pisemnej i wskazanie w jaki sposób zwrot ma
4.Towar należy przesłać za pomocą firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
5. Jakiekolwiek zwroty i przesyłki wysłane na koszt firmy "DekorDom" nie będą przyjmowane,
chyba że strony wcześniej ustaliły inaczej i zatwierdziły zmiany w formie pisemnej.
6.Gwarancja udzielana jest przez "DekorDom" na meble malowane ręcznie na okres 3 m­cy od
dnia dokonania zakupu przez Klienta.
1.Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
Klient będący osobą fizyczną, nie nabywający towaru w celach związanych z działalnością
gospodarczą, ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 10 dni od dnia wydania towaru. Zwrot
powinien nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni.
2.W przypadku odstąpienia od umowy koszt wysyłki towaru do firmy "DekorDom" ponosi Klient. W
przypadku odtąpienia od umowy uznaje się ją za nieważna, a strony zwracają to co sobie
świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego
zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie dalej jednak niż w ciągu 14 dni. "Dekordom"
zwraca Klientowi cenę towaru wraz z kosztami przesyłki do Klienta, które Klient poniósł.
Odstępując od umowy wystarczy przesłać oświadczenie przed upływem terminu na adres
www.cynamonowy­kredens@wp.pl lub listownie na adres DekorDom" Monika Klekowska­Bocho,
ul Zawidowska 3a/11, 59­800 Lubań
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Wymienione nazwy towarów mogą być nazwami producenta przez niego zastrzeżonych
znakami towarowymi. Używane są jedynie w celach identyfikacyjnych/rozpoznawczych.
2. Oferta sklepu wykonywana jest na terenie RP.
3. Sklep Cynamonowy Kredens zastrzega sobie prawo regulowane przez przepisy Kodeksu
Cywilnego o nie kopiowaniu zdjęć oraz treści intelektualnych umieszczonych na stronie sklepu
bez pisemnej zgody właściciela.Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Kategorie